What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

1

Module 1 מבוא לפיגמה ואיך מתחילים
Unit 1 מיקי צ'רניאק: איך להביא ערך עצום למקום העבודה ע''י מעבר פשוט לפיגמה
Unit 2 עפר אריאל: איך העברתי את צוות העיצוב ואת החברה לעבוד עם פיגמה
Unit 3 הקדמה על פיגמה
Unit 4 איך מתחילים? הרשמה לפיגמה