What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

2

Module 2 צורות
Unit 1 עבודה עם צורות חלק 1
Unit 2 עבודה עם צורות חלק 2
Unit 3 תרגיל: צורות