What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

3

Module 3 תמונות
Unit 1 עבודה עם תמונות
Unit 2 מאגרי תמונות
Unit 3 תרגיל: יצירת מסך גלריית תמונות