What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

7

Module 7 יישור, גריד וחלוקה
Unit 1 עבודה עם יישור
Unit 2 תרגיל - יישור וחלוקה