What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

8

Module 8 אפקטים - הצללות וטישטוש
Unit 1 עבודה עם אפקטים
Unit 2 תרגיל - אפקטים