What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

11

Module 11 פריסה אוטומטית - Auto Layout
Unit 1 AutoLayout פריסה אוטומטית - חלק 1
Unit 2 AutoLayout - חלק 2
Unit 3 תרגיל - Auto Layout
Unit 4 תירגול מתקדם - AutoLayout