What the Figma
הסיפור שלנו ואיך הגענו לעבוד בפיגמה. מה גרם לנו לעבור לפיגמה מהכלים האחרים ומה היתרונות שמצאנו ושמשאירים אותנו נאמנים לה עד היום.
ואיך מתחילים לעבוד עם פיגמה!

12

Module 12 פרוטוטייפינג
Unit 1 פרוטוטייפ - חלק 1
Unit 2 פרוטוטייפ - חלק 2
Unit 3 פרוטוטייפ - Smart Animate - חלק 3
Unit 4 תרגיל - פרוטוטייפ